+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Konečný užívateľ výhod – povinný zápis do Obchodného registra

S účinnosťou od 1.11. 2018 nadobudla platnosť novela zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

KTORÝCH SUBJEKTOV SA NOVELA TÝKA?

Vyplýva z nej povinnosť  pre všetky právnické osoby, ktoré nie sú predmetom verejnej správy ani eminentom cenných papierov na regulovanom trhu, zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra.

Táto povinnosť platí rovnako aj pre spoločnosti, ktoré už majú konečného užívateľa výhod zapísaného v Registri partnerov verejného sektora, pretože údaje z tohto registra sa nepreklápajú do Obchodného registra.

Táto povinnosť tiež platí pre neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy, ktoré tak isto musia  mať zapísaného konečného užívateľa výhod v príslušnom registri.

Tieto údaje nebudú verejne prístupné.

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári alebo tichí spoločníci, príp. štatutári spoločnosti.

KTO JE KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD?

Konečný užívateľ výhod je osoba, ktorá:

  • má ekonomický prospech z činnosti spoločnosti minimálne vo výške 25 %
  • má priame alebo nepriame hlasovacie práva minimálne vo výške 25 %
  • má právo menovať a odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný, kontrolný  orgán spoločnosti alebo ovláda spoločnosť iným spôsobom

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári alebo tichí spoločníci, príp. štatutári spoločnosti.

DO KEDY MUSIA BYŤ ÚDAJE ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI ?

U všetkých nových spoločností, ktoré budú  zapísané do Obchodného registra po 1.11.2018 platí povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod pri zápise priamo v zápisovom formulári.

U existujúcich spoločností je potrebné tieto údaje doplniť počas prechodného obdobia do 31.12.2019.

Ponúkame vám zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra len za 30 eur.