+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Založenie akciovej spoločnosti

Valné zhromaždenie

akcionárov je najvyšší orgán a.s., ktorý rozhoduje  o najdôležitejších otázkach ako je napr. zvýšenie / zníženie základného imania   alebo vyplatenie dividend.

Predstavenstvo

ako štatutárny orgán a.s. riadi spoločnosť a koná v jej mene. Predstavenstvo môže voliť a odvolávať valné zhromaždenie alebo dozorná rada spôsobom určeným v stanovách spoločnosti.

Dozorná rada

kontroluje činnosť predstavenstva spoločnosti a má najmenej 3 členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením, časť z nich v niektorých prípadoch aj zamestnancami spoločnosti.

Cena zahŕňa

– vypracovanie kompletnej dokumentácie a všetkých potrebných príloh
– prihlásenie na živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad
– všetky súvisiace súdne poplatky
– odborné poradenstvo

Cena nezahŕňa

– spísanie Notárskej zápisnice o založení a.s.
– prípadné fyzické vydanie listinných akcií – individuálna cena

  • Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií so stanovenou menovitou hodnotou.
  • Akciová spoločnosť je spravidla využívaná na podnikanie vo väčšom rozsahu a s väčšou kapitálovou náročnosťou.
  • Výhodou sú väčšie možnosti pri získaní potrebného kapitálu ako aj možnosť istého stupňa anonymity vlastníctva v prípade akcií na doručiteľa.
  • Akciová spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, akcionár neručí za záväzky spoločnosti vôbec.
  • Minimálna výška základného imania a.s. je 25 000 €, pričom pri založení musí byť splatených aspoň 30 %.
  • Akciovú spoločnosť môže založiť minimálne 1 PO ( právnická osoba ) alebo 2 FO ( fyzické osoby ).
  • Akciová spoločnosť môže byť súkromnou alebo verejnou.
  • Obligatórnymi orgánmi akciovej spoločnosti sú valné zhromaždenie akcionárov, predstavenstvo a dozorná rada.

Máte záujem o založenie akciovej spoločnosti za výhodnú cenu?