+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Jednoeurové základné imanie s.r.o..

Parlament tento zákon neprijal v hlasovaní o 1 hlas. Opätovné hlasovanie je možne najskôr o pol roka.

Od 1. januára 2015 nebude potrebné pri zakladaní s.r.o. preukazovať na účte základné imanie 5000 eur, bude stačiť základné imanie 1 euro. Pri s.r.o. s jednoeurovým základným imaním však pribudnú niektoré nové obmedzenia / povinnosti.

 3 kategórie s.r.o. v závislosti na výške základného imania.

Výška základného imania:

  1. 1 – 4999 eur
  2. 5000 eur – 24 999 eur
  3. 25 000 eur a viac
Výška základného imania 1 – 4999 eur 5000 – 24 999 eur 25 000 eur
počet spoločníkov max. 5 max. 5 max. 50
obmedzenie pri vyplácaní zisku max. 75% čistého zisku nie nie
povinnosť splatenia ZI v celom rozsahu áno áno stačí 50%
zvýšené riziko naplnenia podmienok “spoločnosť v kríze” áno nie nie
povinnosť uvádzať výšku ZI na faktúre áno áno nie

 

Obmedzenie počtu spoločníkov

s.r.o. so základným imaním od 1 € do 24 999 € budú môcť mať najviac 5 spoločníkov. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na s.r.o., ktoré budú založené do 31. decembra 2014.

Obmedzenie vyplácania podielov na zisku

s.r.o. zo základným imaním nižším ako 5000 eur budú môcť vyplácať spoločníkom zisky maximálne vo výške 75% čistého zisku.

Povinnosť splatiť základné imanie v plnom rozsahu pri vzniku spoločnosti

s.r.o. so základným imaním nižším ako 25 000 eur musia pri vzniku splatiť 100 % základného imania.

Zvýšené riziko naplnenia podmienok „spoločnosť v kríze“

Zavádza sa nový inštitút – spoločnosť v kríze. Spoločnosť sa bude považovať za spoločnosť v kríze, ak je v úpadku, alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti hrozí úpadok, ak je pomer vlastného imania a záväzkov menší ako 8 ku 100. Základné imanie môže mať významný vplyv na tento pomer vlastného imania a záväzkov. Príliš nizke základné imanie teda môže spôsobiť zvýšené riziko splnenia podmienok na spoločnosť v kríze.

Na spoločnosť v kríze sa budú vzťahovať obmedzenia:

–       zákaz vrátenia pôžičky poskytnutej spoločníkom spoločnosti.

–       povinnosť konateľa zvolať Valné zhromaždenie s cieľom predložiť návrh opatrení na prekonanie krízy.

Povinnosť uvádzať výšku základného imania na faktúre

s.r.o. so základným imaním nižším ako 25 000 eur bude musieť uvádzať výšku ZI na obchodných dokumentoch. Toto opatrenie sa týka aj spoločností, ktoré vznikli pred 1.1.2015.

Podstatné zhrnutie

Odteraz nebudete potrebovať 5000 eur na preukázanie základného imania pri vzniku spoločnosti. Na založenie spoločnosti bude stačiť 1. euro.

Následne si môžete zvýšiť základné imanie napr. aj na 25 000 eur. Na zvýšenie ZI v existujúcej spoločnosti postačí vyhlásenie správcu vkladu o prijatí vkladu do vlastných rúk, bez potreby preukazovania peňazí na bankovom účte. Vyhnete sa tak všetkým vyššie uvedeným obmedzeniam.