+421 (0) 948 488 778info@nextlevelservice.sk

Porovnanie s.r.o. a živnosti od 1.1.2013

Pozrime sa teraz bližšie na porovnanie :

s.r.o. vs.  živnosť

Toto porovnanie s.r.o. a živnosti zohľadňuje všetky zmeny súvisiacich zákonov platné od 1.1.2013 a je zamerané na 6 hlavných aspektov :
– jednoduchosť  založenia
– ručenie za záväzky
– daňový aspekt
– odvodový aspekt
– účtovný aspekt
– imidž

Zdá sa, že vžitou predstavou na Slovensku je, že živnosť je prirodzeným štartom podnikania jednotlivca,
spojeným s menšími prevádzkovými nákladmi a jednoduchším založením. Nie je to celkom tak.
Pre stále viac ľudí sa stáva jednoosobová s.r.o. najvýhodnejšou formou podnikania

Jednoduchosť založenia :

živnosť : založenie za 7 dní, náklady do 100 € ( závisí od konkrétneho počtu živností )
s.r.o. : založenie za 16 dní, náklady 280 €* ( nezávisí od konkrétneho počtu živností )

*cena platí pri využití našich služieb a nezahŕňa poplatky za overenie listín do 8 €
*cena nezahŕňa výšku minimálneho základného  imania 5000 €, ktorú ale nie je potrebné pri založení preukázať na bankovom účte

Ručenie za záväzky :

živnosť : živnostník ručí za záväzky bezvýhradne celým svojim súkromným majetkom !
s.r.o. : spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, spoločnosť ručí za záväzky svojim majetkom

( z tejto skutočnosti je odvodený názov „ spoločnosť s ručením obmedzeným „ )

Daňový aspekt :

živnosť : živnostník ako FO ( fyzická osoba ) má právo na uplatnenie si nezdaniteľnej čiastky základu dane vo výške 3 735,93 € ročne,  živnostník má právo využiť paušálne náklady 40% už len v obmedzenej výške 5040 € ročne,  daňová povinnosť sa tak vypočíta zo skutočného zisku
s.r.o. : s.r.o. ako PO ( právnická osoba ) nemá právo na uplatnenie žiadnej nezdaniteľnej čiastky, daňová povinnosť sa vždy vypočíta zo skutočného zisku

Odvodový aspekt :

živnosť : živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne od začiatku podnikania od druhého roku podnikania platí
povinne zdravotné odvody aj odvody do Sociálnej poisťovne podľa dosiahnutého príjmu za predošlý rok ( nie zisku ! )

s.r.o. : pokiaľ konateľ s.r.o. nie je v zamestnaneckom vzťahu so spoločnosťou a nepoberá ani odmenu konateľa, jediný povinný odvod je minimálny odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 55,02 € počas celej doby podnikania, neexistuje žiadna povinnosť platiť akýkoľvek odvod do Sociálnej poisťovne

Účtovný aspekt :

živnosť : živnostník ako FO ( fyzická osoba ) môže viesť jednoduché účtovníctvo pokiať nie je zapísaný v Obchodnom registri
s.r.o. : s.r.o. vždy vedie podvojné účtovníctvo

Imidž :
s.r.o. ( napriek obmedzenému ručeniu ) má vo všeobecnosti lepší imidž vo vzťahu k obchodným partnerom a finančným inštitúciám ako živnosť

ZHRNUTIE :
Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. ) voči živnosti spočívajú najmä :

v menšej rizikovosti podnikania vzhľadom na obmedzené ručenie
vo výraznom ušetrení na odvodovej povinnosti
( v niektorých prípadoch aj niekoľko 100 € mesačne )
– v lepšom imidži voči obchodným partnerom a finančným inštitúciám